Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อเงินบำรุง งบดำเนินงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     โรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศแผนการจัดซื้อเงินบำรุง งบดำเนินงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ