Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบสขร.1)

ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงาน  ของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  นั้น

                   เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ดังกล่าว กลุ่มงานพัสดุ จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบสขร.1) และขออนุมัติเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว  บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้