Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเมนจ่ายไฟฟ้าหลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเมนจ่ายไฟฟ้าหลัก จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง