ประกาศ

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 1 พ.ศ.2561

                   กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลปากช่องนานา ขอแจ้งว่าในไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม  – ธันวาคม 2560) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างส่งมาที่หน่วยงานแต่อย่างใด

                   ทั้งนี้ กลุ่มงานพัสดุ ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด