ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                            ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                   ****************************

                   ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๗ อัตรา)

๑.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)           จำนวน  ๕ อัตรา

๒.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีทางการแพทย์)             จำนวน  ๑  อัตรา

๓.พนักงานบัตรรายงานโรค                                                           จำนวน  ๑  อัตรา