Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                             ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา                

                                      เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                      และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                             -----------------------------------------------

                     ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๓  ตำแหน่ง  ๗  อัตรา นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                    ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

                    ๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒

                   ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ดังนี้

                         ๓.๑  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                         ๓.๒  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

                         ๓.๓  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวและจะเรียกเข้าสอบ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

                      ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน   มาแสดงในวันสอบคัดเลือก หากท่านไม่เข้าสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลปากช่องนานา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ๑

              รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

    แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 
 

1.     ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

-          ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางสาวอรไพลิน ศรีจันทร์

2.

นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง

3.

นายภูชิต  ประดิษฐ์จา

4.

นางสาวชุติกาญจน์ บุญรอด

5.

นางสมจิตร คำตุ้ม

6.

นางสาวนภาพร สูงพิมาย

7.

นางสาวสมหญิง ชัยศิรินทร์

 

 

 

1. ตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

    -   ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีทางการแพทย์

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวอรไพลิน ศรีจันทร์

2

นายภูชิต  ประดิษฐ์จา

3

นายบุญหลง สุกรัมย์

 

1. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางสาวสุกัญญา ฟันไร่

2.

นางสมจิตร คำตุ้ม

3.

นางสาววาสนา ศรีสุวะ

4.

นางสาววิมลมาศ  มีมุข

5.

นายสุเนตร รักษ์กุศล

6.

นางสาวสุธิตา ทองนอก

7.

นางสาวมาลีรัตน์ ขุนวิเศษ

 

      บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ๒

กำหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 

 

ตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วิธีการคัดเลือก

1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

ณ ห้องประชุมพิราบขาว ชั้น ๖

อาคารร่มเย็นเป็นสุข               

 

 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐น.

สอบข้อเขียน

 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น.

สอบสัมภาษณ์

2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีทางการแพทย์

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

ณ ห้องประชุมพิราบขาว ชั้น ๖

อาคารร่มเย็นเป็นสุข               

 

 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐น.

สอบข้อเขียน

 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น.

สอบสัมภาษณ์

3.พนักงานบัตรรายงานโรค

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

ณ ห้องประชุมพิราบขาว ชั้น ๖

อาคารร่มเย็นเป็นสุข               

 

 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐น.

สอบข้อเขียน

 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น.

สอบสัมภาษณ์