Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

                                                                     ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

                 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

                                                        ……………………………………………….

                 ด้วยมีข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ  จำนวน  1  ราย  ตามหลักเกณฑ์แนวทางของหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐  ลงวันที่  24  มกราคม  ๒๕๕๐

                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการจำนวน 1 ราย ดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และความประพฤติเหมาะสมเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คือ  

                  นายพิพัฒน์  แจ่มพัฒนกิจ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 125201 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก  โรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ 125201  กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา