Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก (จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา)

                                                                    ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                        เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                               -----------------------------------------------

                    ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๖ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น          ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                    ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

                    ๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมเพชรปากช่อง ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ปี สธ.

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒

                   ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ดังนี้

                             ๓.๑  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                            ๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

                            ๓.๓  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวและจะเรียกเข้าสอบ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

                      ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน   มาแสดงในวันสอบคัดเลือก หากท่านไม่เข้าสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลปากช่องนานา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์