Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา

                                                                       ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                              ****************************

                    ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

          ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา)

                     ๑.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                                                          จำนวน  ๑  อัตรา

                     ๒.นักวิชาการสาธารณสุข                                                           จำนวน  ๑  อัตรา

                     ๓.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)                        จำนวน  ๔  อัตรา

                     ๔.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีทางการแพทย์)          จำนวน  ๑  อัตรา

                     ๕.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)                       จำนวน  ๑  อัตรา

                     ๖.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน PCC หนองสาหร่าย และหน่วยจ่ายกลาง      จำนวน  ๑  อัตรา

                       ของโรงพยาบาลปากช่อง)  

                    ๗.พนักงานขับรถยนต์                                                                 จำนวน  ๓  อัตรา

                    ๘.พนักงานซักฟอก                                                                    จำนวน  ๑  อัตรา

                    ๙.แม่บ้าน                                                                                 จำนวน  ๓  อัตรา

                    ๑๐.พนักงานเปล                                                                       จำนวน  ๓  อัตรา