Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

                                                                           ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

                            เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

                                                             ……………………………………………….

                            ด้วยมีข้าราชพลเรือนสามัญ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ  จำนวน  1  ราย  ตามหลักเกณฑ์แนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ สธ  ๐๒๐๑.๐๓3/ ว 960 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2557

                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการจำนวน 1 ราย ดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และความประพฤติเหมาะสมเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง คือ  

                           นางปริชาติ  แจ่มพัฒนกิจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 162020 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)  ตำแหน่งเลขที่ 162020 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล   โรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา