Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก (จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา)

                                                                      ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                            เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                            และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                                  -----------------------------------------------

                   ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๑๐ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                   ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

                   ๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมเพชรปากช่อง ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ปี สธ.

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒

                   ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ดังนี้

                         ๓.๑  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                         ๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

                         ๓.๓  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวและจะเรียกเข้าสอบ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

                    ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน   มาแสดงในวันสอบคัดเลือก หากท่านไม่เข้าสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลปากช่องนานาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์