Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

 

 

                                                                                  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

                              เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

……………………………………………….

                               ด้วยมีข้าราชพลเรือนสามัญ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ  จำนวน  1  ราย  ตามหลักเกณฑ์แนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ สธ  ๐๒๐๑.๐๓3/ ว 960 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2557

                                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการจำนวน 1 ราย ดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และความประพฤติเหมาะสมเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง คือ  

นางสาวณิศาภัคสุภา  โกยทา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      (ด้านการพยาบาล)  ตำแหน่งเลขที่ 176197 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล     โรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา                

ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)  ตำแหน่งเลขที่ 176197 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล     โรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา                

- เสนอผลงานเรื่อง

             กรณีศึกษา เรื่อง การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อก

- เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเรื่อง

             แผนการสอนปฏิบัติตัวการเฝ้าระวังภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออก