Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                                      ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                                   -----------------------------------------------

                 ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลปากช่องนานา (จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา) ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา)

                 บัดนี้ การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                   ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

                  ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 28 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ  ห้องประชุมเพชรปากช่อง ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ปี สธ.  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒