Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                  เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                          -----------------------------------------------

                     ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในวันพฤหัสที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลปากช่องนานา(จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา) ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา) นั้น

                   บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามเอกสารแนบท้าย