Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

……………………………………………….

 

                         ด้วยมีข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ  จำนวน  2  ราย  ตามหลักเกณฑ์แนวทางของหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐  ลงวันที่  24  มกราคม  ๒๕๕๐

                          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการจำนวน 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และความประพฤติเหมาะสมเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คือ  

  1. นางสาวศิริพร เชิดสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 189028  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาล     ปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

                         ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 189028  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชน        เขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

- เสนอผลงานเรื่อง

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

- เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเรื่อง

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

  1. นางสาวอัญชลี นิระราช ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 189029  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุข      จังหวัดนครราชสีมา 

                        ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 189029 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

- เสนอผลงานเรื่อง

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีภาวะโลหิตจาง ปี พ.ศ. 2561

- เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเรื่อง

การพัฒนาศักยภาพแกนนำโรงเรียนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

 

                                                                                                                                             ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ...