Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

                                                           

 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

……………………………………………….

 

                      ด้วยมีข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ  จำนวน  1  ราย  ตามหลักเกณฑ์แนวทางของหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐  ลงวันที่  24  มกราคม  ๒๕๕๐

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการจำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และความประพฤติเหมาะสมเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คือ  

นางสาวอาภัสรา  จำปาทิพย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 176206  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 176206  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- เสนอผลงานเรื่อง

กรณีศึกษา การพยาบาลมารดาตั้งครรภ์ที่มีภาวะเกาะต่ำที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

- เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเรื่อง

แผ่นพับให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง