Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                            ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                  ****************************

                ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

  • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา)

                               ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีทางการแพทย์) จำนวน  ๑  อัตรา

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังนี้

          ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

          (๑) มีสัญชาติไทย

          (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (เว้นแต่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใดได้กำหนดอายุไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น)

          (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          (๖) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม                                              

         (๗) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ