Get Adobe Flash player

ประกาศ

การประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2) ซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ที่ รพ.ปากช่องนานา

                ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะ  ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2) ซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ รวมทั้งสิ้น  58 รายการ   จำนวน  4,370  ชิ้น  ตามเอกสารหมายเลข 1  (จำนวน 4  แผ่น)

ที่แนบมาพร้อมนี้ 

               ¶  ผู้ประสงค์จะขอร่วมเสนอราคา สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาได้ ที่ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 6

อาคาร 100 ปี สธ.  โรงพยาบาลปากช่องนานา  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่  25  กุมภาพันธ์  2562   

ถึงวันที่  12  มีนาคม  2562   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    044- 312568    ต่อ  407

เบอร์มือถือ   080 -0501610     หรือทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาลฯ  ที่    www.pnnh.go.th 

        โดยมีกำหนดยื่นใบเสนอราคา ในวันที่ 12  มีนาคม  2562  เวลา 10.00  ถึงเวลา  13.30 น.  และเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป