Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                                 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                            -----------------------------------------------

                    ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา)            

                    บัดนี้ การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                   ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

                   ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น.                                                ห้องประชุมรับรอง ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ปี สธ.

                     รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒

                   ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ดังนี้

                         ๓.๑  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                         ๓.๒  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

                         ๓.๓  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวและจะเรียกเข้าสอบ ก็ต่อเมื่อ                                   ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

                  ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่กำหนด นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบคัดเลือก  หากท่านไม่เข้าสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลปากช่องนานา  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์