Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกร

                                                                      ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

                 เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกร

                                                                    -----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

                   จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้        

                   ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

                   เลขประจำตัวผู้สมัคร                             ชื่อ-สกุล

                             ๐๐๑                                 นางเชาวนี        มะลิงาม

                  ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตาราง ดังนี้

วิธีการประเมิน

วัน เวลา สถานที่ประเมินผล

ประเมินฯ ครั้งที่ ๑  (๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรู้ทั่วไป

๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องรับรอง  ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.    โรงพยาบาลปากช่องนานา 

 

ประเมินฯ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด ท่วงทีวาจา การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

 

วันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องรับรอง  ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.    โรงพยาบาลปากช่องนานา