Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

                                                                   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                             เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

                   ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นทั่วไป   อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ         ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕  ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ตามแนวทางของหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ที่ สธ ๐๒๐๘. / ว ๓๘๘  ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องการจ้างงานพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งที่จะจัดจ้าง และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ

    ๑.๑. เจ้าพนักงานธุรการ                                                        จำนวน  ๑  อัตรา

    ๑.๒  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค                                 จำนวน  ๑  อัตรา

    ๑.๓  พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                                จำนวน  ๓  อัตรา

          (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)

    ๑.๔  พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                                 จำนวน  ๑  อัตรา

           (ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

    ๑.๕  พนักงานบริการ (ความสะอาด)                                          จำนวน  ๒  อัตรา

    ๑.๖  พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)                                 จำนวน  ๑  อัตรา