Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

                                                                      ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

                                                                             ****************************

               ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

               ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)

๑.๑ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลปากช่องนานา  (จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา)

          ๑.๑.๑ นักวิชาการสาธารณสุข                                                       จำนวน  ๑  อัตรา

          ๑.๑.๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข                                                     จำนวน  ๑  อัตรา

          ๑.๑.๓ พนักงานเภสัชกรรม                                                            จำนวน  ๒  อัตรา

          ๑.๑.๔ พนักงานธุรการ                                                                  จำนวน  ๑  อัตรา

          ๑.๑.๕ พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)           จำนวน  ๒  อัตรา

          ๑.๑.๖ พนักงานบริการ (ความสะอาด)                                             จำนวน  ๕  อัตรา

๑.๒ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา)

          ๑.๑.๒ พนักงานรักษาความปลอดภัย                                              จำนวน  ๑  อัตรา