Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)

         

                                                                 โรงพยาบาลปากช่องนานา

                           เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)

                                                                   ****************************

              ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา)

          ๑.  เภสัชกร                                        จำนวน  ๑  อัตรา

๒. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา)

          ๑.  เจ้าพนักงานเภสัชกรรรม                 จำนวน  ๑  อัตรา