Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ครั้งที่ 3

                 ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา การขายทอดตลาด ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562    และกำหนดให้ยื่นรเสนอราคาเหมารวมทุกรายการ  โดยมีราคากลางในการขายทอดตลาดครั้งนี้ จำนวน   250,000  บาท   ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย