Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 มิ.ย.60

ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคล         เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา                  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๘  ตำแหน่ง  ๒๒ อัตรา นั้น

โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้   

๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบเพิ่มเติม