Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)ของวันที่23มิย.60

ตามที่โรงพยาบาลปากช่องนานา  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) ในวันที่  ๖ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.จำนวน ๘ตำแหน่ง             ๒๒อัตรา และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้วนั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ