Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1.

                                       

                                               ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

       เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒