Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติม

                                       ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                  เรื่อง ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

                                     มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติม

       -----------------------------------------------

                 ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานาขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งและลำดับ มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา เพิ่มเติม ดังนี้

                   ๑. ตำแหน่งเภสัชกร                                    ลำดับที่ ๓

                   ๒. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม                      ลำดับที่ ๓-๔

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์