Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

 เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

-----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป นั้น

                   บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๒๐๐๑

นายสุริยา               ศรีวัฒนะ

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๐๓๐๑๗

นายเกษมศักดิ์          ชุมศรี

 

                   บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

                   ๑. มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

                     ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

                     ๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

                    ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักจัดการงานทั่วไป                                  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลปากช่องนานา                   ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

                                           ประกาศ  ณ วันที่      กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐