Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------

                    ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะ  รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

       ชื่อตำแหน่ง                  วิศวกรโยธา                   

       กลุ่มงาน                      วิชาชีพเฉพาะ

       ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

          สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา  การวางโครงการก่อสร้างใน                         สาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                               ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

     อัตราว่าง          ๑  อัตรา

     ค่าตอบแทน     ๑๙,๕๐๐  บาท

     สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

     ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓