Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

 

  ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

                                     และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

       -----------------------------------------------

                  ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐   เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๑๖  อัตรา นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

            ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

            ๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒