Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

 

   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

…………………………………………………………………………

                          ตามที่  โรงพยาบาลปากช่องนานา  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายเดือน/รายวัน)  ในวันที่  ๒๐ – ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๕ ตำแหน่ง  ๑๖  อัตรา นั้น

                          บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ         คัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้