Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-----------------------------------

                    ด้วย จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน             (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่จ้างไว้                     เข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กรณีข้อ ๑ (๒) และข้อ ๑ (๓)  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า ห  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑.  จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                                       จำนวน 6 อัตรา

       -   อัตราเงินเดือนระหว่าง  ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท