Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งวิศวกรโยธา

-----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

                   จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้          

          ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร                                  ชื่อ-สกุล

                              ๐๑๐๑                            นายชัยนรินท์  ปิตุวัฒนเศรษฐ์

          ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

          ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

วิธีการประเมิน

เลขประจำตัวสอบ

วัน เวลา สถานที่ประเมินผล

 

ประเมินฯ ครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรู้ทั่วไป

 

๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 

 

๐๑๐๑

 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

ห้องประชุมมูลนิธิ ชั้น ๖

โรงพยาบาลปากช่องนานา

 

 

ประเมินฯ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด ท่วงทีวาจา การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

 

 

 

๐๑๐๑

 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมมูลนิธิ ชั้น ๖

โรงพยาบาลปากช่องนานา

 

 

         

                                                                                                ค)ระเบียบ.....

 

-๒-

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

                             ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

                             ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                             ๓. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

                             ๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยสอบข้อเขียน

                                  ๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

                                  ๔.๒ ต้องเข้าสอบกับกรรมการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

                                  ๔.๓ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

                                  ๔.๔ เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

                                  ๔.๕ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ          

                                    ๔.๖ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

                                  ๔.๗ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น

                                  ๔.๘ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที

                                  ๔.๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

                                  ๔.๑๐ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครั้งนี้

                   ง) จังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลปากช่องนานา และทาง www.pnnh.go.th