Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน/รายวัน

   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน/รายวัน

    และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

-----------------------------------------------

ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน/รายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง