Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

 เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ในตำแหน่งวิศวกรโยธา

-----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา  นั้น

                   บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

                                           ประกาศ  ณ วันที่   ๘   กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐