Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายเดือน)

 

   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

…………………………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลปากช่องนานา  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

ในวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๑๒  อัตรา นั้น

                   บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้