Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

    …………………………………………………………………………

                  ตามที่  โรงพยาบาลปากช่องนานา  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)                            ในวันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๗ อัตรา นั้น

               บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก