Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

          เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

****************************

         ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะดำเนินเลือกสรรบุคคลเข้าเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)           สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

          ๑.  นักวิชาการสาธารณสุข (สาธารณสุขศาสตร์)                         จำนวน  ๑  อัตรา

          ๒.  นักวิชาการสาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดล้อม)                         จำนวน  ๑  อัตรา

          ๓.  นักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)       จำนวน  ๑  อัตรา

          ๔.  นักกิจกรรมบำบัด                                                               จำนวน  ๑  อัตรา

          ๕.  เภสัชกร                                                                            จำนวน  ๑  อัตรา

          ๖. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                                                        จำนวน  ๓  อัตรา

๒.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

          ๑.  ผู้ช่วยเหลือคนไข้                                                               จำนวน  ๕  อัตรา

          ๒.  พนักงานซักฟอก                                                                จำนวน  ๑  อัตรา

          ๓.  พนักงานเปล                                                                      จำนวน  ๑  อัตรา

          ๔.  พนักงานรักษาความปลอดภัย                                              จำนวน  ๔  อัตรา

          ๕.  พนักงานประกอบอาหาร                                                      จำนวน  ๑  อัตรา

          ๖.  แม่บ้าน                                                                              จำนวน  ๑  อัตรา