Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติม

 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง  ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติม

    …………………………………………………………………………

                   ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) ลงวันที่  ๒๖  กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปากช่องนานา นั้น

                  บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ลำดับที่ ๓ และ ๔ มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เพิ่มเติมในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปากช่องนานา ดังรายชื่อต่อไปนี้

                                 ๑. นางทัศนีย์       จันทรา             ลำดับที่ ๓

                                ๒. นางสาวสายฝน แสงสุวรรณ       ลำดับที่ ๔

 

                  หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ ถือว่าสละสิทธิ์