Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วราว (รายเดือน/รายวัน)

   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน/รายวัน

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

-----------------------------------------------

                ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน/รายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง