Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                     

                                                                   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                       เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                                          ****************************

ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน                               สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา)

          ๑.  เภสัชกร                                         จำนวน  ๑  อัตรา

          ๒.  เจ้าพนักงานเภสัชกรรรม                  จำนวน  ๒  อัตรา

          ๓.  นักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิก    จำนวน  ๑  อัตรา

          ๔.  นักกิจกรรมบำบัด                            จำนวน  ๑  อัตรา