Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                       ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                      เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                              ****************************

ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน                          สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา)

          ๑.  พนักงานรักษาความปลอดภัย            จำนวน  ๑  อัตรา

          ๒.  พนักงานประกอบอาหาร                   จำนวน  ๑  อัตรา

          ๓.  พนักงานธุรการ                                จำนวน  ๑  อัตรา

          ๔.  พนักงานสื่อสาร                               จำนวน  ๑  อัตรา

          ๕.  พนักงานบริการ (คนสวน)                  จำนวน  ๑  อัตรา

          ๖.  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)              จำนวน  ๒  อัตรา

          ๗.  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง)             จำนวน  ๓  อัตรา

          ๘.  แม่บ้าน                                           จำนวน  ๒  อัตรา