Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                        ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                               เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                             และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                 -----------------------------------------------

                   ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๔  ตำแหน่ง  ๕  อัตรา นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                    ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

                    ๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒