Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำโรงพยาบาลปากช่องนานา

   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                 เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                 ****************************

ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ                 เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา)

          ๑.นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์)            จำนวน  ๑  อัตรา

๒.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี              จำนวน  ๓  อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังนี้

          ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

          (๑) มีสัญชาติไทย

          (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (เว้นแต่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใดได้กำหนดอายุไว้เป็น         อย่างอื่นให้เป็นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น)

          (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ                   จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่           ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม                                                    

 

(๗) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ              หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ              เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                  ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม                      ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  โดยอนุโลม                                       

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

      ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้                    ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

               

               //๓.การรับสมัคร.........  

 

       

          -๒-

๓. การรับสมัคร

       ๓.๑ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง                                              ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  ณ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖                ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์                           ๐ ๔๔ ๓๑๑๘ ๕๖  ต่อ ๔๐๔, ๔๑๖

      ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

      (๑) ปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร และ ระเบียนผลการเรียน (Transcript)           ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา          และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ

                   (๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี  (ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและ ไม่สวมแว่นตาดำแต่งกายสุภาพและถ่ายครั้งเดียวกัน                                             จำนวน  ๑  รูป

                                  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                  จำนวน  ๑  ฉบับ

                                  (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน                                              จำนวน  ๑  ฉบับ

(๕) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ทะเบียนสมรส ,ทะเบียนหย่า                       ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน                                                      จำนวน  ๑  ฉบับ

                                  (๖) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)         จำนวน  ๑  ฉบับ

(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                               จำนวน  ๑  ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”               และลงชื่อกำกับไว้ ไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัคร                                ไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและได้รับเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้                       เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องติดตามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตามที่โรงพยาบาลปากช่องนานา กำหนด

 

 

 

 

      //๕. ประกาศฯ......... 

     

 

   -๓-

 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการเก่าโรงพยาบาลปากช่องนานาและทางเว็บไซต์ http://www.pnnh.go.th 

 

ประกาศ   ณ  วันที่        มกราคม  ๒๕๖๑