Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

  ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

    เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

   …………………………………………………………………………

                                ตามที่  โรงพยาบาลปากช่องนานา  ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในวันที่ ๘ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. จำนวน ๔ ตำแหน่ง  ๕ อัตรา นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์)          

    ๑.นายสามารถ             โพธิ์นอก

๒. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  

     ๑.นายกชภูษณา           ธรรมพรพนา

๓. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานอยู่ที่ PCC ประปา)

      ๑.นางสาวจรวยพร        หร่ายกลาง

      ๒.นางสาวศิริวรรณ        พระเตชะ

ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งและลำดับดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์)                     ลำดับที่ ๑       

๒. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย                       ลำดับที่ ๑

๓. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานอยู่ที่ PCC (ประปา)  ลำดับที่ ๑

               มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น.ณ  ห้องประชุมรับรอง ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสุขภาพดังนี้ เอกซเรย์ปอด ไวรัสตับอักเสบบี ความเข้มข้นของเลือด HIV และตรวจหาสารเสพติด โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ในการตรวจสุขภาพดังกล่าว โดยนำผลการตรวจสุขภาพดังกล่าว  ส่งที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา ในวันรายงานตัวปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน วันเวลาและสถานที่ข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์