Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ส่วนราชการ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โทร ๐๔๔-๓๑๑๘๕๖ ต่อ ๔๐๔,๔๑๖

ที่  นม ๐๐๓๒.๒๐๑/                                 วันที่     มีนาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง  เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา  

            ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์) ลำดับที่ ๑ ,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ลำดับที่ ๑ ,ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมรับรอง  ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา  ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ลำดับที่ ๒ มารายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงานเพิ่มเติมในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา เวลา ๐๘.๓๐ น. ดังรายชื่อต่อไปนี้

  • ­นางสาวศิริวรรรณ พระเตชะ         ลำดับที่ ๒

ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก นำผลการตรวจสุขภาพตามรายการ เอกซเรย์ปอด ไวรัสตับอักเสบบี ความเข้มข้นของเลือด ตรวจ HIV ตรวจสารเสพติด ส่งที่ห้องประชุมรับรอง ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา  ในวันรายงานตัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  จะเป็นพระคุณ