Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                           เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                        และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

                                                              -----------------------------------------------

                    ตามประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๖  อัตรา นั้น

                   โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

                    ๑.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๑

                    ๒.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย ๒

                   ๓.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ดังนี้

๓.๑  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง  สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโล กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น   และประพฤติ ตนเป็นสุภาพชน (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีน)

๓.๓  ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือก อาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้

๓.๔  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวและจะเรียกเข้าสอบ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

                    ๔.  โรงพยาบาลปากช่องนานา จะประกาศผลการสอบผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน  ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทางเว็บไซต์ http://www.pnnh.go.th โดยให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันพฤหัสที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปากช่องนานา  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา