Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                                ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                                      ****************************

                  ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน                  สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๓๕ อัตรา)

                       ๑.นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน  ๑    อัตรา

                       ๒.ผู้ช่วยเหลือคนไข้                      จำนวน  ๒    อัตรา  (ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)

                       ๓.ผู้ช่วยเหลือคนไข้                      จำนวน  ๑    อัตรา  (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)

                       ๔.ผู้ช่วยเหลือคนไข้                      จำนวน  ๒    อัตรา  (ปฏิบัติงานในกลุ่มงานรังสีทางการแพทย์)

                       ๕.พนักงานเปล                            จำนวน  ๓    อัตรา

                       ๖.แม่บ้าน                                    จำนวน  ๗    อัตรา

                       ๗.พนักงานบริการ                         จำนวน  ๑    อัตรา (ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน)