Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

                                                                     ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                       เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

                                               …………………………………………………………………………

                  ตามที่  โรงพยาบาลปากช่องนานา  ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)          ในวันที่ ๘  –  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.     จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๖  อัตรา นั้น

                  บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                                    ๑.ตำแหน่งเภสัชกร

                                             ***ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน***

                                    ๒.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

                                                   ***ไม่มีผู้สมัคร***         

                                    ๓.ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิก

                                            ๑.นางสาวณัฐพร           ชฏากิจ

                                            ๒.นางสาวอัญชิสา         จันทรสมบัติ

                                   ๔. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

                                                 ***ไม่มีผู้สมัคร***

                                   ๕. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

                                                 ***ไม่มีผู้สมัคร***

                                    ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งและลำดับดังต่อไปนี้

                                          ๑. ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิก        ลำดับที่ ๑